سایز متن   /

«جنازەی سوران با ۶ گلولە در بدنش، کتف بستە و در حالی کە دست و پاهایش بر اثر ضرب و شتم شکستە بود، پیدا شد.»

کوردپاریز/ گروه تروریستی پ.ک.ک و پژاک هیچ بخشی از مناطق کردنشین را از کشتار و ویرانی و ترور و جنایت، محروم نکردە است و همەی این مناطق بە سهم خود از جنایتهای این گروه تروریستی آسیب دیدەاند. در تازەترین جنایت، پژاک یکی از جوانان منطقەی اورامانت مریوان را بە شکلی وحشیانە ترور کردە و جنازەاش را در کوهستانها رها ساختەاند.

گناە “سوران اختر ثمر” این بود کە در مقابل درخواست پ.ک.ک و پژاک برای کمک مالی گفتە بود درآمدم بە سختی کفاف زندگی خانوادەام را میکند و توان کمک کردن بە شما را ندارم.

در تازەترین جنایت گروه تروریستی پژاک، شب دوشنبەی هفتەی گذشتە ۲/۶/۲۰۲۰، با دسیسەای قبیح و مشمئزکنندە، یکی از جوانان اهل روستای “روآر” از توابع اورامانات شهر مریوان بە اسم “سوران اختر ثمر” را از روستای خود خارج و نصفە شب جنازەی او را در حالی کە اثر ۶ گلولە بر بدنش بود و با کتف بستە و دست و پای شکستە، در کوهستانهای مجاور روستا جا گذاشتە و مردم منطقە جنازەی او را بە بیمارستان مریوان رساندەاند.  گناە و جرم این کولبر تنها این بودە کە در مقابل درخواست پ.ک.ک و پژاک برای کمک مالی گفتە بود درآمدم بە سختی کفاف زندگی خانوادەام را می کند و توان کمک کردن بە شما را ندارم.

.

سوران اختر ثمر چگونە ترور شد؟

دلشاد عنایتی یکی از فعالین مدنی مریوان، بعد از چند روز تحقیق دربارەی چگونگی بە قتل رسیدن “سوران اختر ثمر” در صفحەی فیسبوکی خود گزارشی درمورد چگونگی این رویداد تلخ انتشار دادە است. آقای عنایتی در گزارش خود بە جزئیات چگونگی بە قتل رسیدن سوران پرداختە و پ.ک.ک و پژاک را مسئول ترور این جوان اوراماناتی معرفی کردە است. گزارش انتشار یافتەی آقای عنایتی از طرف بخش وسیعی از فعالین حقوق بشری و مدنی مریوان و کردستان تأیید شدە است.

آقای عنایتی در گزارش خود نوشتە است: «شب دوشنبەی هفتەی گذشتە ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲/۶/۲۰۲۰ میلادی، ساعت ۱۲ نصفە شب، در منطقەی اورامانات مریوان و در کوهستانهای “کوهسالان” در مجاورت خانەباغهای “ژونی” کە خانەباغ اهالی روستای “روار” را شامل می شود، یکی از جوانان این روستا بە اسم “سوران اختر ثمر” بە دست راهزن های پژاک بە شیوەای وحشیانە و غیر انسانی بە قتل رسیدە است.»

آقای عنایتی در ادامە مینویسد: «گروە پ.ک.ک و پژاک، یکی از دوستان سوران بە اسم “رامین” کە در کوهستانهای مجاورت خانەباغهای “ژونی” گلەداری می کند و چوپان بودە را اسیر و با گذاشتن اسلحە بر سرش او را ناچار می کنند کە با سوران تماس گرفتە و از او بخواهد کە نان و لوازم دیگر مورد نیاز را برایش بە کوهستان ببرد. سوران هم از روی دلسوزی و بنا بر عرف رفاقت، با یکی دیگر از دوستان  خود لوازم لازم را تهیە و با ماشین خود بە سوی “ژونی” راە می افتند.”

دلشاد با اتکا بە سخنان دوست سوران می گوید: «قبل از اینکە بە ژونی برسیم چند نفر از نیروهای پ.ک.ک و پژاک، ماشین مارا متوقف کردە و مارا از ماشین پیادە کردند. آنها نخست موبایلهای ما را گرفتند و سوران را با خود بردند. گریلاها بە دوستش گفتەاند چند لحظە کنار ماشین صبر کن کار کوچکی با سوران داریم و بعد از مدتی کوتاهی بە تو ملحق می شود.»

بە نوشتەی دلشاد بعد از چند ساعت صبر کردن سرانجام دوست سوران مشکوک شدە و پیادە خود را بە خانەباغهای ژونی می رساند و از اهالی آنجا درخواست کمک می کند. اما وقتی مردم بە مکان دستگیری سوران بر میگ ردند و بعد از مدتی جستجو، جنازەی سوران را در حالی کە اثر ۶ گلولە روی بدنش بودە و با کتف بستە و دست و پای شکستە، در جایی نزدیک محل دستگیریشان پیدا می کنند و سپس جنازەی او را بە پزشک قانونی مریوان منتقل می کنند.

.

افراد مسلح پ.ک.ک و پژاک عملا راهزنی می کنند

مردم منطقەی مریوان با تأیید گزارش دلشاد عنایتی می گویند: «سوران اختر ثمر ارتباطی با هیچ جریان سیاسی یا حکومتی نداشتە و یکی از جوانان روستا بودە کە بە کاسبی مشغول بودە و در مسیر رودخانەی سیروان و سد “داریان” با قایق شخصی خود، مردم و وسائلشان را از سد و رودخانە عبور می دادە و از این راە امرار معاش می کردە است.» بە گفتەی اهالی منطقە نیروهای مسلح پ.ک.ک و پژاک در منطقەی اورامانات و بخشهای دیگر کردستان عملا بە راهزنی مشغول هستند و با زور اسلحە از مردم پول می گیرند و اگر کسی توانایی کمک کردن نداشتە باشد با تهدید عناصر پژاک روبرو گشتە و چە بسا با سرنوشت سوران دچار شود.

بعضی از فعالین مریوانی اظهار داشتەاند کە اگر امنیتشان تأمین شود و بە رسانەای مستقل دسترشی داشتە باشند آمادەاند اسناد بسیار موثقی از جنایتهای بیشمار پ.ک.ک و پژاک در حق مردم کردستان و بویژە منطقەی اورامانات فاش سازند.

جوامیر کوهسالان یکی از آشنایان و دوست نزدیک سوران در رسانەهای اجتماعی نوشتە است: «من سوران را بە خوبی میشناختم و بە انسانیت قسم میخورم کە این جوان هیچ ارتباطی نە با مراکز امنیتی ایران و نە هیچ جریان دیگری نداشت و مشغول زندگی عادی خود بود اما راهزنان پ.ک.ک و پژاک، او را بە قتل رساندند.» جوامیر می نویسد: «بیش از ۱۰ سال است کە نیروهای پ.ک.ک و پژاک، در مناطق اورامانات به غارت و چپاول مشغولند.»

کاوە مرادی یکی دیگر از فعالین مدنی مریوان با تأیید گزارش دلشاد مینویسد: « پ.ک.ک و پژاک دقیقا مثل یک گروە راهزن فعالیت می کنند و چند شب قبل ما را دستگیر کردە و بعد از اینکە متوجە شدند کە هیچ پولی همراە نداریم ما را مورد ضرب و شتم قرار دادە و رها ساختند.»

.

پ.ک.ک و پژاک روزگار مردم کردستان را سیاە کردە است

کاوە مرادی در ادامە می نویسد: “از سازمانهای حقوق بشری و مدنی تقاضامندم کە کاری بکنند، زیرا پژاک مردم کردستان را تحت فشار قرار دادە و هیچ یک از اقشار این جامعە از زورگویی و ستم راهزنان این گروهها در امان نیستند، عناصر تروریست پژاک حتی بە چوپانهای منطقە زور گفتە و محصول زنبورداران کوهستانهای شاهو و کوهسالان را می دزدند.»

بە گفتەی کاوە مرادی در مسیر روستای “دلەمرز” از توابع مریوان، پژاک کولبران را نیز تحت فشار قرار دادە واز کاسبکارانی کە در این مسیرهستند، باجگیری می کنند.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی