سایز متن   /

پ.ک.ک «جوان عرب» را بە کوهستان قندیل کشاند، بعدا در محفل خصوصی خود گفتند اگر سراغ او را گرفتند بگویید در حملات هوایی کشتە شدەاست.

کوردپاریز/ گروه تروریستی پ.ک.ک از بدو تاسیس خود سیاستی را در پیش گرفتە کە بنا بر آن هرکدام از کادرهای برجستەی این گروه تاریخ مصرف مشخصی دارند و هروقت این تاریخ مصرف بە پایان برسد و رهبری این گروه تشخیص بدهند کە این فرد می تواند مشکلاتی برای اهداف آنها بوجود بیاورد، تصفیە خواهد شد. در این گزارش بە حذف «جوان عرب» یکی از کادرهای برجستەی پ.ک.ک و مدیر امنیت اداره خودگردان، خواهیم پرداخت.

 «جوان ابراهیم» با اسم سازمانی «جوان عرب»، پس از پیوستن بە صفوف فرقه تروریستی پ.ک.ک بعنوان یکی از بادیگاردهای شخصی “جمیل بایک” سازماندهی می شود و فعالیتهای خود را در کوهستان قندیل ادامە می دهد.

.

از بادیگاردی “جمیل بایک” تا مدیریت سازمان امنیت اداره خودگردان

«جوان عرب» اگرچە بعنوان محافظ شخصی “جمیل بایک” و از افراد مورد اعتماد او بود اما در میان اعضای فرقه چهرەای چنان شناختەشدە نبود. بعد از اوضاع بحرانی سوریه و سوء استفاده گروه تروریستی پ.ک.ک از وضعیت موجود و اعلام خودمختاری در شمال سوریه، «جوان عرب» نیز که خود یکی از کوردهای سوریه بود، به عنوان مدیر سازمان امنیت اداره خودگردان انتصاب شد.

.

"جوان ابراهیم"
جوان ابراهیم با کد سازمانی «جوان عرب»

.

«جوان عرب» هنگامی کە این پست را برعهدە داشت، بنا بر دستور رهبری پ.ک.ک فعالیتهای امنیتی وسیعی بر علیە احزاب و افراد منتقد پ.ک.ک بویژە TEV-DEM، انجام داد. بسیاری از فعالین سیاسی و روشنفکران منتقد سیاستهای پ.ک.ک در سوریه، با دستور شخص «جوان عرب» دستگیر و زندانی شدە و سرانجام بخشی از آنها کشتە شدند. در واقع «جوان عرب» بعنوان مدیر امنیت اداره خودگردان سوریه، در برابر سرنوشت بسیاری از منتقدین سیاستهای پ.ک.ک کە از طرف آسایش دستگیر، زندانی و سرانجام کشتە شدند، مسئول بود.

.

چرا رهبری پ.ک.ک «جوان عرب» را حذف کرد؟

«جوان» در تشکیلات سازمان امنیت اداره خودگردان بە چنان موقعیت و قدرتی رسیدە بود کە حتی از دستورات “YPG” و رهبری اداره خودگردان نیز پیروی نمی کرد. او با تشکیل جناح های نزدیک و وابستە بە خود در واقع کنترل کامل این سازمان را در دست داشت.

.

یکی از پستهای جوان عرب در فیسبوک در انتقاد از YPG

.

«جوان» یکی از افراد محلی و دوست خود بە اسم «سید» را وارد سازمان کرد. «سید» نیز همچو سایر کادرهای اداره آسایش، بعنوان مرید «جوان» رفتار می کرد. رهبری پ.ک.ک، مدتی پس از حضور «سید» در اداره آسایش و استحکام بیش از پیش موقعیت «جوان عرب: در این سازمان، احساس نگرانی کردە و بنا بر سیاست درون سازمانی این گروه، پروژەی حذف مدیر سازمان امنیت اداره خودگردان را استارت زدند.

رهبری پ.ک.ک، بە بهانەی جلساتی مهم و شرکت در دورەای آموزشی، «جوان عرب» را از سوریه بە کوهستان های قندیل کشاند. پس از اتمام دورەی سوری آموزشی اجازەی بازگشت بە «جوان عرب» دادە نشد.

رهبری پ.ک.ک تصمیم گرفت یکی از کادرهای وابستە بە «جمیل بایک» بە اسم «بژار» کە سالها محافظ شخصی جمیل بایک بود، را بعنوان مدیر جدید اداره آسایش انتصاب کرد.

.

با دستور رهبری پ.ک.ک، تمامی افراد نزدیک بە «جوان عرب» دستگیر و زندانی شدند

مدیر جدید امنیت اداره خودگردان در گام نخست، تمامی افرادی کە در شورای مدیریت قبلی سازمان فعالیت داشتند و همچنین نزدیکان و مریدهای «جوان عرب» را دستگیر و زندانی کرد. یکی از این افراد زندانی شدە، دوست نزدیک «جوان» بە اسم «سید» بود. افرادی نظیر «مام» از کادرهای باسابقەی پ.ک.ک و همچنین «کینە ام» از مدیران ارشد سازمان امنیت در زمان مدیریت «جوان عرب»، زندانی شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند.

دخالت آشکار رهبری پ.ک.ک در قندیل با اعتراض وسیع کادرهای پ.ک.ک در مناطق کردنشین سوریه مواجە شد. اعتراض بە حدی وسیع بود کە سابری اوک، رهبری اداره خودگردان و همچنین کمیتەی پ.ک.ک در مناطق کردنشین سوریه، همگی از اقناع کادرهای معترض و حل این مشکل عاجز ماندند. رهبری پ.ک.ک برای حل این مشکل مجبور شد کە «دوران کالکان» را بە سوریه اعزام کند. کالکان جلسات مستقیمی با کادرهای معترض برگزار کرد. بعد از جلسات «کالکان» جلسات تنبیهی مشهور موسوم بە «پلاتفرم» برای کادرهای معترض برگزار شد و در نتیجەی آن بخشی از این کادرها دستگیر شدند، بخشی بە کوهستان اعزام شدە و تعدادی هم بە بخشهای دیگر انتقال دادە شدند.

شرایط برای کادرهای پ.ک.ک در شمال سوریه و مناطق کردنشین بە گونەای بود کە این فرقه نمی توانست بە خوبی آنها را کنترل کند و روز بە روز بیشتر از سیاستهای فرقه انتقاد می کردند. بە همین دلیل پروژەی جدیدی را اجرا کردە و بنا بر آن مکانهای مشخصی بری فعالیت و استراحت کادرها تعیین شد، گوشیهای هوشمند کە وسیلەای برای دسترسی بە اطلاعات جدید و رسانەهای جمعی تلقی می شود، ممنوع گردید. همچنان کادرها موظف شدند کە اگر در محافل خود هرکدام از کادرهای دیگر سیاستهای رهبری پ.ک.ک را نقد کرد کادرهای دیگر موظفند کە آنرا بە مقامات بالاتر گزارش دهند، یعنی در واقع کادرها را بە جاسوسی کردن از همدیگر وادار کردند.

.

پ.ک.ک «جوان عرب» را بە کوهستانهای «گارە» کشاند و سپس در جلسەی محفلی خود گفتند هرکس سراغ او را گرفت بگویید در حملات هوایی کشتە شدە است!

رهبری پ.ک.ک، «جوان عرب» را برای مدتی در کوهستانهای «گارە» نگە داشت و سرانجام در پائیز سال ۲۰۱۸ در یکی از محافل خصوصی رهبری این فرقه گفتە بودند بە کسانی کە سراغ «جوان عرب» را میگیرند بگویید: «او هدف حملات هوایی ترکیە قرار گرفتە و زندە نیست.»

رهبری پ.ک.ک بارها او را خائن دانستە بود و گفتە بود کە «جوان» مرتکب خطا شدە است. این نظرات رهبری فرقه در مورد «جوان عرب» برای مدتی در تمامی جلسات و دورەهای آموزشی این فرقه تکرار می شد.

چنان بە نظر می رسد کە رهبری پ.ک.ک با اینکار هدفش این بودە است کە آرشیوی از جنایتهای خود در مناطق کردنشین سوریه کە بە وسیلەی «جوان عرب» بعنوان مدیر سازمان امنیت اداره خودگردان انجام دادە بود، را با کشتن «جوان» از بین ببرد.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی